مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر -اندازه گیری نفوذ پذیری جریان هوا

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری نفوذپذیری مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر به جریان هوا است.
این استاندارد برای آزمونه‌های بریده شده از محصولات مواد سلولی کاربرد دارد.
یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۸۳۰، روش کنترل کیفیت ساده‌ای برمبنای جریان هوا از میان مواد سلولی را ارائه می‌کند. در مواردی که قصد محاسبه مشخصه‌های ذاتی مواد مختلف به منظور مقایسه آن‌ها وجود ندارد از این استاندارد استفاده می‌شود، و صرفا به دلیل کنترل کیفیت مواد سلی است.