کاغذ و مقوا -کاغذ و مقوای اندود شده با پلیمر -تعیین منافذ سوزنی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش تشخیص و ارزیابی منافذ سوزنی موجود در لایه پلیمری کاغذ و مقوا است.
این استاندارد برای انواع کاغذ و مقوای اندود شده با پلیمر، کاربرد دارد.