پلاستیک های سلولزی سخت -آزمون پایداری ابعادی

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین و ارائه روش تعیین پایداری ابعادی پلاستیک های سلولزی سخت ، تحت شرایط معینی از دما و رطوبت نسبی، می باشد.
این استاندارد، برای آزمونه های پلاستیک سلولزی سخت، با اندازه معین در دوره زمانی خاص وتحت شرایط مشخصی از دما و رطوبت نسبی، کاربرد دارد.
یادآوری ۱- عبارت " پایداری ابعادی یک پلاستیک سلولزی سخت"، آستانه تغییر برگشت پذیری (نقطه آغاز تغییر برگشت ناپذیری) ابعاد آزمونه در هر سه جهت را، بیان می کند.
یادآوری ۲- این روش، گستره ای از شرایط آزمون های مطلوب را پیشنهاد می کند. ضمنا سایر شرایط می تواند از طریق توافق بین خریدار و تامین کننده، تعیین شود.