پلاستیک ها-پلی ال های مورد استفاده در تولید پلی یورتان ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری مواد تشکیل دهنده بازی در پلی ال ها می باشد که در استیک اسید خالص و بدون آب (گلاسیال) قابل حل بوده و با پرکلریک اسید، واکنش می دهند. نمونه های حاوی ۰ / ۳ تا ٪ ۱۰ نیتروژن با استفاده از این روش، ارزیابی شده اند. این روش برای پلی ال های بر پایه آمین، پلی ال های پلی اتری و مخلوط های پلی ال پلی اتر که در واکنش های پلی یورتان استفاده می شوند، کاربرد دارد. نتایج نشانگر اندازه های یکنواختی بچ به بچ هستند و می توانند برای ارزیابی واکنش پذیری در واکنش های پلی یورتان استفاده شوند.
یادآوری ۱- می توان نتایج را بر حسب میزان اکی والان باز به گرم نمونه، بیان کرد.