پلاستیک ها- خمیرهای پلی وینیل کلرید -تعیین گرانروی با استفاده از رئومتر سیورس

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین گرانروی ظاهری در برش بالا در خمیر پلی وینیل کلرید (PVC) تهیه شده از پلیمرهای خمیر PVC و نرم کننده ها با استفاده از رئومتر سیورس می باشد.
این استاندارد به خصوص برای خمیرهای استاندارد تهیه شده مطابق با 4612 ISO یا 11468 ISO کاربرد دارد