پلاستیک ها-تعلیق های پلیمری-اندازه گیری فرمالدئیدآزاد-روش آزمون

1-1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه دو روش برای اندازه گیری فرمالدئید (HCHO) آزاد در تعلیق های پلیمری است.
2-1 این استاندارد برای تعلیق های پلیمری اکریلیکی، آکریلونیتریل بوتادی آن، استایرن بودتادی ان کربوکسیله و وینیل استات کاربرد دارد. هر دو روش آزمون ممکن است برای تعلیق های پلیمری سایر ترکیبات نیز قابل استفاده باشد.
یادآوری1- به روش الف، روش ترجیحی برای تعلیق های پلیمری با میزان فرمالدئید آزاد بیش از 10mg / kg است. اگر اندازه گیری مقادیر فرمالدئید کمتر مدنظر باشد یا در موارد اختلاف، روش ب توصیه می شود.
یاداوری 2- در هر دو روش تغییر در غلظت فرمالدئید آزاد که ممکن است ناشی از تغییر در خواص فیزیکی یاشیمیایی تعليق های پلیمری باشد، به حداقل می رسد.