پلاستیک-ارزیابی فعالیت ضد باکتری در مواد پلیمری یا آب گریز-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی فعالیت مواد ضدباکتری آغشته یا پیوند شده در داخل یا بر روی سطوح پلیمری یا آب گریز، عمدتا مسطح (دو بعدی) به صورت کمی می باشد.
مواد پلیمری با مواد آب گریز شامل پلاستیک ها، رزین های اپوکسی و همینطور دیگر سطوح سخت که در ساخت فرآورده هایی از قبیل پوشش های وینیلی استخرها، پرده های دوش و انواع تجهیزات پزشکی که در معرض آلودگی میکروبی قرار دارند و با عوامل ضدباکتری آغشته یا ترکیب شده اند، می باشند.
این استاندارد برای تعیین کارآیی در برابر میکروارگانیسم های تشکیل دهنده بیوفیلم که از نظر ژنتیکی و متابولیسمی با میکروارگانیسم های مورد استفاده در این آزمون متفاوت هستند، کاربرد ندارد.