پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه گیری مقاومت برشی میان لایه ای ظاهری میله های کامپوزیتی با سطح مقطع دایره تهیه شده از رزین تقویت شده با الیاف نتابیده می باشد. این آزمون ممکن است بر روی میله های قالب گیری شده یا میله هایی که با غوطه وری در آب جوش یا هر محیط دیگر برای مدت زمان مشخص پیش عمل آوری می شوند، انجام شود. این آزمون به منظور کنترل کیفیت الیاف نتابیده یا ارزیابی مناسب بودن الیاف در سیستم رزین، کاربرد دارد. نتایج به دست آمده از این روش آزمون در طراحی داده ها کاربرد ندارد.