پلاستیک ها- آزمونه ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات ابعادی به آزمون های تهیه شده از پلاستیکی، همچنین آزمون های تهیه شده با ماشین کاری از صفحه ها یا اشیاء شکل دار است که برای فرآوری با قالب گیری در نظر گرفته شده اند. این استاندارد، طراحی ها و ابعاد نمونه های آزمون مورد استفاده برای دستیابی به داده های قابل مقایسه و همچنین نمونه هایی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند را ارائه می دهد.
انواع آزمونه ها آزمون به صورت زیر تعیین شده اند:
الف - آزمونه های نوع A1 و A2
الف-۱: قالب گیری تزریقی
الف-۲: ماشین کاری از یک شیء صفحه ای یا شکل دار.
آزمونه های کششی می باشند که از آنها، با ماشین کاری ساده، آزمونه های برای انواع دیگر آزمون ها حاصل شود (به پیوست الف مراجعه کنید).
نمونه نوع A مطابق با آزمونه آزمون چند منظوره نوع ISO 3167 : 2002 A می باشد. مزیت اصلی یک آزمونه چند منظوره این است که این امکان را فراهم می آورد همه روش های آزمون مذکور در پیوست الف، توسط تمام آزمایشگاه های آزمون بر اساس قالب گیری های قابل مقایسه انجام گیرد. در نتیجه، ویژگی های اندازه گیری شده همسان باشند، گویی همه آنها با استفاده از آزمونه های مشابه تهیه شده به همان روش اندازه گیری شده اند. به عبارتی دیگر، انتظار می رود که نتایج آزمون برای یک سری از آزمونه ها، به دلیل شرایط قالب گیری مختلف بدون برنامه ریزی قبلی، به طور قابل ملاحظه ای تغییر نیابد. به عبارتی دیگر، در صورت تمایل، اثر شرایط قالب گیری و یا حالت های مختلف آزمونه ها بدون هیچ مشکلی برای همه ویژگی های اندازه گیری شده قابل دستیابی می باشد.
علاوه بر مطالب توضیح داده شده، آزمونه های آزمون طراحی شده نوع Axy با مقیاس کاهش یافته، نیز وجود دارند که در آن، x عددی است که بیان کننده روش تهیه آزمونه می باشد (۱: قالب گیری با تزریق، ۲: ماشین کاری از یک صفحه یا شیء شكل دار). و y عددی است که بیان کننده فاکتور مقیاس می باشد (۱: y)، این ها مثلا وقتی آزمونه ها با اندازه کامل مناسب نباشند، یا وقتی که ماده آزمونه فقط در مقادیر کم وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرند.
ب- آزمونه های نوع B
آزمونه های میله ای شکل می باشند که می تواند به طور مستقیم قالب گیری شده یا از قسمت مرکزی آزمونه های نوع A1 یا از صفحه ها یا اشیاء شکل دار ماشین کاری گردد.
پ- آزمونه های نوع C
آزمونه های کششی کوچک می باشند که می تواند به طور مستقیم از صفحات (آزمونه های نوع D)، از قسمت مرکزی آزمونه های نوع A1 یا از صفحات یا اشیاء شکل دار، قالب گیری با ماشین کاری شود.
د) آزمونه های نوع DI و نوع D2
صفحات مربعی، به ترتیب با ضخامت 1mm و 2mm می باشند.
اگر نوع خاصی از آزمون ها در این استاندارد ذکر نگردیده، به این معنی نیست که برای منع استفاده از این آزمونه منظور خاصی وجود دارد. انواع آزمونه های اضافی، اگر به طور معمول مورد استفاده قرار بگیرند، ممکن است در آینده اضافه گردد.