پلاستیک ها -کوپلیمرهای استیرن-اکریلونیتریل

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری منومر اکریلونیتریل باقی مانده در کوپلیمرها و مخلوط هایی از استیرن / اکریلونیتریل با استفاده از کروماتوگرافی گازی است.در نظر داشته باشید که کروماتوگرافی گازی گستره وسیعی از شرایط ممکن را ارائه می کند.