پلاستیک ها-اندازه گیری رفتار ذوب (دمای ذوب یا محدوده دمایی ذوب)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دو روش برای ارزیابی رفتار ذوب پلیمرهای نیمه بلورین است. معمولأ دماهای ذوب با روش های مختلف که به دلایل ذکر شده در مقدمه در چند درجه کلوین با هم تفاوت دارند، اندازه گیری می شود.
روش الف - لوله مویین
اساس این روش تغییر در شکل پلیمر است که برای همه پلیمرهای نیمه بلورین و ترکیباتشان کاربرد دارد.
یادآوری ۱- روش الف برای ارزیابی نرمی جامدهای غیر بلورین نیز کاربرد دارد.
روش ب - میکروسکوپ قطبشی
اساس این روش تغییر در خواص نوری پلیمر است که برای پلیمرهای حاوی فاز بلورینی با شکست مضاعف کاربرد دارد. این روش برای آمیزه های پلاستیکی دارای رنگدانه و یا سایر افزودنی ها که با ناحیه شکست مضاعف بخش بلورین پلیمر تداخل دارند، ممکن است. مناسب نباشد.
یادآوری ۲- روش دیگر که برای پلیمرهای نیمه بلورین قابل استفاده است در استاندارد 3-ISO11357شرح داده شده است.