پلاستیک ها رزین های هوموپلیمر وکوپلیمر وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری بازداری الک و توزیع اندازه ذرات رزین های ترجیحأ روان هومو پلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید که به وسیله فرآیندهای پلیمر شدن "سوسپانسیونی"، "تودهای" و "امولسیونی" ساخته شده اند، می باشد. کنترل این خصوصیات می تواند به اطمینان از تداوم تولید و وضعیت قابل پیش بینی فرآیند کمک کند.
این استاندارد برای رزین های هوموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید کاربرد دارد.