پلاستیک ها تهیه خمیرهای pvc برای اهداف آزمون -روش مخلوط کن سیاره ای

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دو روش، الف وب، برای تهیه خمیرها (به عنوان پلاستیسول نیز شناخته می شوند)، از رزین های PVC مناسب، نرم کننده ها و دیگر اجزای تشکیل دهنده با استفاده از فرآیند مخلوط کردن سیاره ای می باشد.
هر دو روش الف وب می توانند برای تهیه خمیرها با هر ترکیبی به کار روند. روش الف (تک سرعته) به طور ویژه برای رزین هایی که مستعد گرمازایی در طی تهیه خمیر می باشند کاربرد دارد، در حالی که روش ب(دو سرعته) برای کار تکراری، به طور مثال کنترل فرآیند حین تولید رزین، به دلیل زمان مخلوط کردن کوتاه تر آن کاربرد دارد. چنین خمیرهایی ممکن است برای اهداف متنوع آزمون شامل تعیین خصوصیات رئولوژیکی برای کدگذاری و ویژگیهای رزین به کار روند.