پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلراید

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن روشی برای تعیین دانه بندی ذرات رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلراید به وسیله اندازه گیری مقادیر ذرات باقی مانده بر روی مجموعه ای از الک های مش با اندازه چشمه مختلف است. نتایج می تواند هم بر حسب مقدار باقی مانده بر روی تک تک الک ها یا به صورت میانگین اندازه ذرات برای کل آزمایه بیان شود.
این استاندارد، برای استفاده از الکهای دارای اندازه چشمه کوچکتر از 0/038mm توصیه نمی شود.