پلاستیک ها-گرمانرم های پلی پروپیلن و کوپلیمر پروپیلن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری درصد ماده ای است که می تواند به وسیله n- دهپتان جوشان تحت شرایط استاندارد آزمون از پلاستیکهای پروپیلنی بلوری استخراج شود.
این استاندارد، برای شناسایی و کدگذاری پلاستیک های پروپیلنی نوع های B ،H و R با ارجاع به استاندارد 1-1873 ISO کاربرد دارد.
این استاندارد، برای آزمون پلاستیکهای پروپیلنی نوع Q مطابق با استاندارد 1-1873 ISO کاربرد ندارد زیرا این روش تنها برای پلیمرهای مبنا در نظر گرفته شده و کاربرد دارد و برای مخلوط هایی نظیر آن چه که توسط نوع Q در بر گرفته می شوند، کاربرد ندارد.
در این روش پلاستیک های پروپیلنی جامد به شکل ذرات با نرمی مشخص، استفاده می شود.