پلاستیک ها-ترکیبات هموپلیمر و کوپلیمر پلی وینیل کلرید(PVC)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین و طبقه بندی مقاومت ترکیبات هموپلیمر و کوپلیمر پلی وینیل کلرید (PVC)، و همچنین ترکیبات کلردار شده پلی وینیل کلرید ( CPVC) در مواد شیمیایی به وسیله آزمون غوطه وری ساده آزمونه های بدون تنش می باشد.
این طبقه بندی برای هر ترکیب PVC یا CPVC که در استانداردهای ASTM D1784 ,ASTM D3915 ،ASTM D4216 ,ASTM D4396 یا ASTM D4551 مشخص شده است، کاربرد دارد.
این طبقه بندی به عنوان مرجعی برای مقاومت شیمیایی انواع ترکیبات CPVC و PVC، که در آن مقاومت نسبت به مواد شیمیایی خاص برای عملکرد مطلوب محصول مورد نیاز است، کاربرد دارد.
یاد آوری ۱ - وجود یک ماده شیمیایی در پیوست الف، دلیل بر سازگاری با مقاومت PVC / CPVC با آن ماده شیمیایی نمی باشد. برخی از مواد شیمیایی فهرست شده می توانند نسبت به یک ترکیب معين مضر بوده و منجر به تغییرات اساسی در خواص فیزیکی آن شوند، مقاومت به این مواد شیمیایی، به عنوان یک الزام عملکردی در این ویژگی در نظر گرفته نمی شود
یادآوری ۲- در مورد مقاومت در برابر مخلوطی از مواد شیمیایی، پیشنهاد می شود که به دلیل افزایش حلالیت در مواد شیمیایی ترکیبی، به جای انتخاب مقاومت مواد شیمیایی خاص، مخلوط مورد نظر مورد آزمون قرار گیرد
یادآوری ۳- آزمونه هایی که در این طبقه بندی آزمون می شوند، تحت تنش قرار نداشته و هنگامی که شرایط بکارگیری شامل تنش با عوامل دیگر باشند، آزمون مقاومت شیمیایی ترکیبات PVC/ CPVC تحت شرایط کاربری واقعی، باید انجام شود.