پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیک تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای تعیین استحکام فشاری حفره باز کامپوزیت های پلاستیک چندلایی تقویت شده با الیاف است. قرار است چندلایی به شکل لایه های متعادل و متقارن بر روی هم قرار گیرد یا به عبارت دیگر ضخامت آن کاملا همگن باشد. این استاندارد برای تمام ضخامتهای انواع الياف منسوج (کربن، شیشه، آرامیدها و غیره) و زمینه (مانند گرماسخت و گرمانرم) که الزامات این استاندارد را برآورده می کند، کاربرد دارد.
این استاندارد شامل ۳ روش است:
- روش ۱ (آزمونه کوتاه با نگهدارنده)
- روش ۲ (آزمونه کوتاه بدون نگهدارنده)
- روش ۳ (آزمونه بلند با نگهدارنده، مانند روش A و روش B استاندارد ASTM D6484/ D6484M-09 ) در روش ۱ از یک وسیله با پایهی L شکل و دو نگهدارنده انتهایی استفاده می شود که این دو نگهدارنده مابین صفحات ماشین آزمون فشرده می شوند.
در روش ۲ از نگهدارنده انتهایی مشابه با وسایل ارائه شده در استاندارد 1999:ISO14126 بند C1 استفاده می شود. روش ۲ برای آزمون در شرایط بارگذاری تناوبی شامل بارگذاری برگشت پذیر جزئی یا کامل، در زمانی که آزمونه با گیره های هیدرولیکی بدون وسایل نگهدارنده چفت شود، کارایی دارد.
در روش ۳ دو نوع روش بارگذاری وجود دارد، یعنی روش ۳A و روش ٣B. در روش ۳A آزمونه داخل وسیله تثبیت قرار می گیرد که سپس با گیره های هیدرولیکی چفت می شود. در روش ۳B آزمونه داخل وسیله تثبیت قرار می گیرد و سپس انتهای آن به وسیله صفحات (ماشین آزمون) بارگذاری می شود. جزئیات کامل روش های آزمون ۳۸ و ۳B در ASTM D6484/ D6484M-09 به ترتیب در روش های A و B ارائه شده است .
یادآوری - پیکربندی های آزمونه و اعمال نیرو برای این ۳ روش ارائه شده در این استاندارد متفاوت است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش های ۱، ۲ و ۳ ممکن است برای همه چندلایی ها در همه محيطها معادل نباشد.