پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس های لاستیکی (طبیعی و مصنوعی)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش برای اندازه گیری کشش سطحی پراکنش های پلیمری و شیرابه های لاستیکی (طبیعی و مصنوعی) است.
این روش برای پراکنش های پلیمری یا شیرابه های لاستیکی با گرانروی کمتر از  200mPa.s مجاز است.
بدین منظور، پراکنش پلیمری یا شیرابه تا کسر جرم کل مواد جامد ٪40 ، با آب رقیق می شود. در صورت ضرورت، مقدار مواد جامد بیشتر کاهش می یابد تا اطمینان حاص شود که گرانروی در کمتر از محدوده تعیین شده است.
همچنین این روش برای شیرابه های پیش ولکانیده و مواد آمیزه کاری مناسب است.