پلاستیک ها -پراکنش های پلیمری -اندازه گیری باقیمانده روی الک (ذرات درشت و لخته )

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری باقیمانده روی الک (ذرات درشت و لخته) ناشی از پراکنش های پلیمری است، به عنوان مثال ذراتی که اندازه قطر آنها ۱۰ یا ۱۰۰ برابر بزرگتر از قطر متوسط دیگر ذرات است.
این اندازه گیری با آنالیز غربال گری انجام می شود. الکهای مورد استفاده به نوع پراکنش مورد آزمون بستگی دارند و در نتیجه برای هر پراکنش توسط طرف های ذینفع تعیین شده یا مورد توافق قرار می گیرد. این استاندارد تنها برای نوع لخته موجود کاربرد دارد. از نمونه برداری مواد پوسته پوسته شده و پوسته های بزرگتر از mm۵ باید خودداری شود (بند ۶ را ببینید).