پلاستیکها- ترکیبات گرما سخت قالب گیری شده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه‌گیری درجه تر شدگی تقویت کننده در یک ترکیب قالبگیری شده ورقه‌ای (SMC) است.
این استاندارد برای کنترل کیفیت به وسیله کاربرد SMC و نیز برای کنترل فرآیند در طول تولید SMC کاربرد دارد.