پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای تعیین استحکام لهیدگی با پین ساده در کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف است.
روش توصیف شده در این استاندارد، برای کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف با زمینه گرماسخت و گرمانرم کاربرد دارد.