پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه های لاستیکی(طبیعی و سنتزی )

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تعاریف مرتبط با پراکنه‌های پلیمری و شیرابه‌ها و تعیین روش های آزمون عملی برای تعیین خواص پراکنه‌های پلیمری است. این استاندارد برای محصولاتی با منشأ سنتزی یا طبیعی، شامل شیرابه‌های لاستیکی طبیعی یا سنتزی کاربرد دارد. تعدادی از روش‌های آزمون فقط برای پراکنده‌های پلیمری یا شیرابه‌هایی با ترکیب شیمیایی خاص یا آن‌ها که برای کاربردهای ویژه استفاده می شوند، کاربرد دارند.
یادآوری - وقتی که موضوعی در استانداردهای موجود مطرح نشده است، روش‌های آزمون استفاده شده برای بررسی پراکنه‌های پلیمری جداگانه با شیرابه باید مورد توافق میان طرفین ذی‌نفع باشد.