پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس لاستیک سنتزی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای ارزیابی پایداری چرخه انجماد - ذوب پراکنش‌های پلیمری و لاتکس لاستیک سنتزی است.
این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:
الف- لاتکس لاستیک طبیعی
ب- نمونه‌ای که تحت شرایط آزمون منجمد نشود