پلاستیک های تقویت شده با الیاف تعیین خواص خستگی تحت شرایط بارگذاری چرخه ای

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دستورالعمل‌های کلی برای آزمون کامپوزیت‌های پلاستیکی تقویت شده با الیاف، تحت شرایط بارگذاری چرخه‌ای با دامنه ثابت و بسامد ثابت است. اگر چه این دستورالعمل ها برای تمام حالت‌های آزمون و کنترل تجهیزات آزمون قابل اعمال هستند، با توجه به کاربرد نهایی، در هر مورد مراقبت‌های ویژهای لازم خواهد بود. تجربه قبلی به طور عمده با آزمون خستگی کششی و خمشی بر پایه روش‌های آزمون ایستای معادل (تکنوا) حاصل شده است. اجرای آزمون‌های خستگی در سیستم های تقویت شده با الیاف کربن یک سویه در جهت الياف، مشکل است.
در برخی از موارد، مانند گسترش ترک چقرمگی شکست، ممکن است آزمون‌های ویژه ای وجود داشته باشد که در این صورت، بر این استاندارد اولویت دارند.