پلاستیک ها-تعیین سختی-قسمت اول -روش فرورفتگی گوی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری سختی پلاستیک‌ها و ابونیت به وسیله گوی فرورونده بارگذاری شده است.
این استاندارد در فراهم کردن داده‌هایی برای تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و رد یا پذیرش نسبت به مشخصات ارائه شده، کاربرد دارد.