پلاستیک ها -تعیین سختی-قسمت دوم -روش سختی راکول

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری سختی فرورفتگی پلاستیک‌ها به وسیله سختی سنج راکول در مقیاس های L،Mو R راکول است.
۲ - ۱ عدد سختی راکول به طور مستقیم به سختی فرو رفتگی در مواد پلاستیکی مربوط است. هر چه عدد سختی راکول بیشتر باشد، ماده سخت تر است. به دلیل هم پوشانی مختصر مقیاس های سختی راکول ممکن است در این روش، برای یک ماده در دو مقیاس مختلف، دو عدد سختی متفاوت بدست آید، که هر دو از نظر فنی درست می باشد.
۳ - ۱ برای مواد با خزش و بازگشت زیاد، عوامل زمانی در بکارگیری بارهای کوچکتر و بزرگتر تاثیر قابل ملاحظه ای روی نتایج اندازه گیری دارد
۴ - ۱ روش دیگری برای بدست آوردن سختی در مقیاس - راکول با استفاده از دستگاه، در پیوست الف آمده است که چگونگی ارتباط این مقیاس، با اندازه گیری سختی که در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۱۵۶ آمده، را نشان می دهد.