پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت اول

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد تعیین کلر معدنی یا کلر یونی در رزین‌های اپوکسی با استفاده از روش پتانسیومتری مستقیم است.
مقدار کلر معدنی بر حسب واحد میلی گرم بر کیلوگرم از رزین اپوکسی بیان می‌شود.