پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت دوم

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری کلر قابل صابونی شدن در رزین‌های اپوکسی است. محتوی کلری که به آسانی صابونی می شود مقدار کلر صابونی شونده در مقدار معینی رزین اپوکسی است.
مقادیر بدست آمده نشان دهنده غلظت کلرقابل صابونی شدن گروه‌های کلروهیدرین در این ترکیبات هستند.