پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت سوم

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری کل کلر در رزین‌های اپوکسی است. مقادیر بدست آمده، نشان دهنده کل کلر، شامل کلر آلی قابل صابونی شدن و کلر معدنی است.