پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت دوم-پلی الکیلن ترفتالات

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد تعیین روش‌هایی برای اندازه گیری خاکستر پلی اتیلن ترفتالات، پلی بوتیلن ترفتالات و کوپلیمرهای حاوی پرکننده ها و فاقد پرکننده است. روش‌های کلی ارائه شده در قسمت اول این استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد. برای مواد فاقد مواد پرکننده از روش A یا روش C قسمت اول این استاندارد استفاده می شود، برای مواد دارای مواد پرکننده و فایبر گلاس تقویت شده روش A از استاندارد مذکور را به کار می بریم.
برای مواد حاوی پر کننده فایبر گلاس، حاوی مواد تاخیر انداز شعله، تری اکسید آنتیموان و یا سایر افزودنی‌های فرار، برای مثال رنگدانه روی سولفید، یک اصلاح صورت می گیرد تا این مواد به عنوان اجزاء فرار بروم حذف شود.