پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت سوم-استات سلولز نرم نشده

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری خاکستر متشکل از باقیمانده معدنی از استات سلولز نرم نشده است. این روش در مورد استات سلولز سخت فاقد افزودنی‌ها، پرکننده‌ها، رنگ‌ها یا سایر موادی که می‌تواند بر نتیجه تاثیر گذار باشد، کاربرد دارد. وقتی نرم کننده‌ها ، رنگ‌ها، افزودنی‌ها یا پرکننده‌هایی که می توانند بر نتیجه تاثیر بگذارند وجود داشته باشند، باید آنها را با یک روش مورد توافق طرف‌های ذینفع جدا کرد.
مقدار خاکستر در درجه حرارت °C25°C±575 یک معیار منطقی برای نمک‌های معدنی و مواد خارجی غیر آلی در استات سلولز است. وزن خاکستر بدست آمده بنا بر دمای احتراق متغیر است. دمای بیشتر، از جمله °C ۸۵۰ ، موجب تبدیل کربنات کلسیم و سایر کربنات‌ها به اکسیدها شده و در نتیجه مقادیر کمتری را برای خاکستر بدست می دهد. ترکیب خاکستر ممکن است بنا بر فرآیند تولید خمیر سلولزی مورد استفاده در تولید متفاوت باشد که در کل موجب کاهش اعتبار تعیین خاکستر می‌شود