پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت چهارم -پلی آمیدها

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد تعیین روش برای اندازه گیری خاکستر پلیمرهای پلی آمید حاوی و فاقد پرکننده است. روش‌های عمومی ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۲۳۷: سال ۱۳۸۶ مورد استفاده است. برای مواد فاقد پرکننده از روش A یا C از استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۲۳۷: سال ۱۳۸۶ استفاده می‌شود. برای مواد تقویت شده حاوی پر کننده و فایبر گلاس روش A از استاندارد فوق الذکر کاربرد دارد.
برای مواد پرشده با فایبر گلاس حاوی کاهش دهنده شعله، تری اکسید آنتیموان و یا سایر افزودنی‌های فرار مانند رنگدانه روی سولفید، تصحیح صورت می گیرد تا این مواد به عنوان اجزاء بروم فرار حذف شوند.