پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I)

1-1 هدف از تدوین این استاندارد تعیین نحوه کد گذاری پلی استیرن مقاوم به ضربه (1-PS) مورد مصرف در قالبگیری و روزن رانی است که می تواند به عنوان مبنایی برای تعیین ویژگی‌ها باشد.
2-1 انواع پلاستیک پلی استیرن مقاوم به ضربه به وسیله خواص زیر از یکدیگر متمایز می‌شوند .
الف - درجه حرارت نرمی ویکات
ب - نرخ جریان مذاب
ج - استحکام ضربه ای ایزود
د - مدول خمشی
همچنین اطلاعات مربوط به کار برد و/ با روش شکل دهی، خواص مهم، افزودنی‌ها و رنگ دهنده‌ها نیز در این استاندارد قابل تفکیک و کدگذاری هستند .