پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I)

2 - 1 در این استاندارد الزامات مربوط به نحوه تهیه آزمونه و الزامات تثبیت مواد آزمون قبل و بعد از قالب گیری ارائه شده است.
2 - 2 در این استاندارد روش‌ها و شرایط تهیه آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص موادی که این آزمونه‌ها از آن ساخته شده اند و نیز خواص و روش های آزمون که برای تعیین خواص مواد قالب گیری و روزن رانی (1- PS ) مناسبند، ارائه شده است .
2 - 3 این خواص از روش‌های آزمون عمومی ارائه شده در استاندارد (ISO 10350 ( 22- 3 انتخاب شده اند. علاوه بر این روش ها، در این استاندارد آزمون‌های دیگری که به طور عام مورد استفاده قرار می گیرند و یا به طور خاص به عنوان خواص طراحی برای مواد قالبگیری و روزن رانی در قسمت اول این استاندارد توضیح داده شده اند ، نیز ارائه شده اند.
2 - 4 برای بدست آوردن نتایج تکرارپذیر و قابل مقایسه ، ضروری است از روش های تهیه و تثبیت آزمونه با ابعاد و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد استفاده شود . نتایج بدست آمده لزوما با نتایج حاصل از نمونه‌هایی با ابعاد مختلف با تهیه شده به روش‌های دیگر یکسان نمی‌باشند .