پلاستیک ها -رزین های پلی (وینیل کلرید) تعیین جذب نرم کننده تحت نیروی گریز از مرکز

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین جذب نرم کننده هموپلیمرهای پلی (وینیل کلرید) (PVC) با استفاده از یک نیروی گریز از مرکز کنترل شده است.
این استاندارد برای اندازه گیری کمی جذب نسبی نرم کننده رزین‌های پلی (وینیل کلرید) برای مصارف عمومی تحت شرایط دمایی استاندارد کاربرد دارد.
جذب نرم کننده با این روش، معیار مفیدی برای توضیح مشخصه‌های آمیخته پودری رزین های پلی (وینیل کلرید) است.