پلاستیک ها- لوله های الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، الزامات طراحی، ساخت و آزمون لوله‌های الیاف شیشه ساخته شده با ماشین از قطر ۲۰۰ میلی متر تا ۴۰۰۰ میلی متر است که در سامانه‌های لوله‌های تحت فشار فاضلاب شهری، آب‌های سطحی و بسیاری از فاضلاب‌های صنعتی و سیالات خورنده یا لوله گذاری صنعتی نصب شده در زیر زمین و روی زمین، تحت حداکثر فشار داخلی تا ۳۲ بار به کار گرفته می‌شوند.
این استاندارد برای لوله‌های الیاف شیشه شامل لوله‌های ساخته شده از رزین گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و لوله‌های ساخته شده از رزین گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و دارای پرکننده کاربرد دارد. این استاندارد برای سامانه‌های لوله گذاری دارای اتصال های انعطاف پذیر یا صلب، با قابلیت تحمل بار طولی یا بدون آن استفاده می‌شود و غالبا برای لوله‌هایی مناسب است که در زیر زمین دفن می‌گردند؛ هر چند ممکن است در کاربردهایی با روش نصب متفاوت مانند روی زمینی، لوله رانی بدون حفر ترانشه، استرگذاری داخل تونل و آستر گذاری لغزشی جهت نوسازی خطوط لوله موجود و غیره نیز استفاده شوند.
یادآوری ۱- برای اهداف این استاندارد، کلمه "رزین" شامل پلیمرهای طبیعی نمی‌شود.
یاد آوری ۲- در صورت استفاده از لوله‌های مذکور در روش‌های لوله رانی بدون حفر ترانشه، آسترگذاری داخلی تونل و آسترگذاری لغزشی جهت نوسازی خطوط لوله موجود، باید به استانداردهای مربوط مراجعه شود.