پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی (فنیلن اتر) (PPE)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص مواد قالب گیری و روزنرانی پلی (فنیلن اتر) می باشد، الزامات جا به جایی و آماده سازی مواد آزمون و شرایط دهی برای مواد آزمون قبل از قالب گیری و نمونه ها قبل از آزمون در این استاندارد بیان شده است.
روش اجرایی آزمون و شرایط بیان شده برای آماده سازی آزمونه ها و روش های اندازه گیری خواص موادی که نمونه ها از آنها ساخته می شوند در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند، خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روز ترانی نیز در دامنه مشمول این استاندارد قرار دارند.
خواص از روش‌های آزمون عمومی در استاندارد: 1998 :1- 10350 ISO انتخاب شده اند.
سایر روش هاي آزمون درگستره کاربرد یا اهمیت ویژه برای این مواد قالب گیری و روزنرانی نیز شامل این استاندارد ملی می باشند همان طوری که به خواص بیان شده در استاندارد 1-15103 ISO اختصاص دارد.
به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه استفاده از تهیه و شرایط دهی نمونه ابعاد نمونه و روش های آزمون بیان شده در این قسمت ضروری می باشد. یکسانی مقادير تعیین شده با مقادیر به دست آمده با استفاده از نمونه های دارای ابعاد مختلف با آماده شده با روش های متفاوت، ضرورت ندارد.