پلاستیک ها -مواد قالب گیری و روزن رانی -پلی اکسی متیلن (POM)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های تهیه آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص مواد قالب گیری و روزنرانی پلی اکسی متیلن می باشد. الزامات لازم برای جابجایی مواد آزمون، شرایط مواد آزمون قبل از قالب گیری و آزمونه‌ها قبل از آزمون بیان شده اند.
روش ها و شرایط تهیه آزمونه های بیان شده اند، و روش های تعیین خواص مواد حاصل از آزمونه های ساخته شده، داده شده اند. خواص و روش های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روزنرانی پلی اکسی متیلن مشخص شده است.
خواص، طبق روش های آزمون عمومی در استاندارد بند ۲-۱۷ انتخاب شده اند. سایر روش‌ها، برای مواد قالب گیری و روزنرانی، نیز در 1-9988 ISOگنجانیده شده اند: سرعت جریان مذاب و مدول کششی
در این استاندارد ملی برای به دست آوردن نتایج تجدید پذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش های آماده سازی و شرایط دهی آزمونه ضروری می باشد. ابعاد نمونه ها و روش های آزمون در این استاندارد مشخص شده اند. ضرورتی ندارد مقادیر اندازه گیری شده با مقادیری که با استفاده از آزمونه های با ابعاد و روش های تهیه سازی متفاوت بدست آمده اند، یکسان باشند.