پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین انرژی فعال سازی Ea، در معادله آرنیوس برای تجزیه پلیمر، با استفاده از فن وزن سنجی گرمایی است. این روش تنها در صورتی که واکنش به وسیله یک مکانیسم منفرد پیش رود، کاربرد دارد. این روش برای واکنش های چند مرحله ای در صورتی که مشتمل بر چندین مرحله منفرد مجزا باشد، کاربرد دارد.