پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین انرژی فعال سازی با استفاده از نمودار Friedman-Ozawa است. این استاندارد، آماده سازی نمودارهای اصلی برای ارزیابی سینتیک واکنش با روش وزن سنجی گرمایی را نیز تعیین می کند.
نمودار Friedman-Ozawa (لگاریتم نرخ کاهش جرم در مقابل عکس دمای مطلق در کاهش جرم معین) یک روش استخراجی است که برای داده های به دست آمده با هر حالت تغییر دما در آنالیز گرمایی مانند هم دما، نرخ گرمایش ثابت، آنالیز گرمایی با نمونه کنترل شده، جهش دمایی و روبش دمایی مکرر کاربرد دارد.