پلاستیک ها- مواد قالبی ریزی و روزن رانی پلی آمید

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه سامانه شناسه گذاری برای مواد گرمانرم پلی آمید (PA) است که می توان آن را به عنوان مبنایی برای ویژگی ها استفاده کرد. این استاندارد، برای هموپلیمرهای پلی آمید برای قالب ریزی و روزن رانی بر پایه PA6، PA66، PA69، PA610، PA612، PA11،PA12، PA MXD6، PA46، PA1212،PA4T،PA6T، PA9T و کوپلیمرهایی از ترکیبات مختلف برای قالب ریزی و روزن رانی کاربرد دارد.
انواع پلاستیک های پلی آمید به وسیله سامانه طبقه بندی بر اساس مقدار مناسب خواص شناسه‌ای زیر:
الف - عدد گرانروی
ب - مدول کششی ارتجاعی
پ - وجود مواد هسته زا
و نیز بر اساس اطلاعات درباره ساختار شیمیایی، کاربرد مد نظر، روش فراوری، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگ، مواد پرکننده و مواد تقویت کننده از یک دیگر متمایز می شوند.
این سامانه شناسه گذاری برای تمام هموپلیمرها و کوپلیمرهای پلی آمید کاربرد دارد. این سامانه برای مواد آماده برای مصارف متداول، مواد اصلاح شده یا اصلاح نشده با رنگ دهنده‌ها، افزودنی ها، پرکننده ها، مواد تقویت کننده و اصلاح کننده های پلیمر و غیره کاربرد دارد.
این استاندارد، برای مونومر پلی آمیدهای نوع ریخته گری PA6 و 12PA کاربرد ندارد.
این استاندارد ایجاب نمی نماید که مواد با شناسه گذاری یکسان الزاما کارایی یکسان دارند. این استاندارد داده‌های مهندسی و داده‌های کارایی با داده‌های مربوط به شرایط فراوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای کاربرد و ایا روش فراوری ویژه نیاز باشد فراهم نمی کند. اگر چنین خواص اضافی مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش های آزمون قسمت دوم این استاندارد ملی ایران (چنانچه مناسب هدف باشند) معین شوند.
به منظور مشخص کردن یک ماده گرمانرم برای کاربردی ویژه یا حصول اطمینان از فراوری تجدید پذیر، ممکن است الزامات اضافی در بلوک داده ۵ (به بندهای ۳-۱ و ۳-۶ مراجعه کنید) آورده شود.