پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی آمید(pa)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آماده سازی آزمونه و روش آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب گیری و روزن رانی پلی آمید (PA) است، الزامات مربوط به جابه جایی و تثبیت مواد آزمون پیش از قالب گیری و نیز نمونه ها پیش از آزمون در این استاندارد آمده است.
1 - 2 در این استاندارد، روش ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص موادی ارائه شده است که این نمونه ها از آن‌ها ساخته می‌شوند. خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روزن رانی پلی آمیدی شرح داده شده است.
1 - 3 خواص یاد شده از روش های آزمون عمومی مندرج در استاندارد بند ۲-۲۷ انتخاب شده اند. سایر روش‌های آزمون با کاربرد گسترده یا با اهمیت ویژه برای این مواد قالب ریزی و روزن رانی نیز جزئی از این استاندارد ملی می‌باشند همچنین خواص شناسه‌ای عدد گرانروی و مدول کششی الاستیک بیان شده در قسمت 1 این استاندارد نیز در اینجا ذکر شده‌اند.