پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه سیستم کد گذاری برای مواد پلی کربنات گرما نرم می‌باشد، که ممکن است به عنوان مبنایی برای ویژگی ها به کار رود.
1 - 2 انواع پلاستیک پلی کربنات به وسیله سیستم طبقه بندی مبتنی بر سطوح مناسب از خواص اختصاصی زیر:
الف - عدد گرانروی
ب - سرعت جریان - حجم مذاب
پ - مقاومت ضربه ای چارپی
و اصلاحات درباره کاربرد مورد نظر و یا روش فرایندی، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگ کننده‌ها، پرکننده‌ها و مواد تقویتی از هم تشخیص داده می‌شوند. 1 - 3 این استاندارد برای پلی استر‌های گرما نرم کربنیک اسید و ترکیبات دی هیدروکسی آروماتیک کاربرد دارد.
پلی استر ممکن است یک هموپلیمر، یک کوپلیمر یا مخطوطی از این دو باشد.
این استاندارد برای مواد آماده شده به منظور استفاده معمولی به شکل پودر، گرانول یا ساچمه ای، و مواد بهینه نشده یا بهینه شده توسط رنگ کننده‌ها، افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غیره کاربرد دارد.
1 - 4 این استاندارد بیان نمی کند که مواد دارای مشخصات یکسان، لزوما کارآیی یکسان دارند. داده های مهندسی، داده های عملکردی با داده های شرایط فرایند که ممکن است برای تخصیص ماده برای کاربرد خاص و یا روش انجام فرایند به کار رود، در این استاندارد گنجانیده نشده است.
1 - 5 به منظور توصیف یک ماده گرمانرم برای یک کاربرد خاص یا برای اطمینان از تجدید پذیر بودن فرایند، الزامات اضافی ممکن است در داده ها داده شود ( به بند ۳-۱ مراجعه کنید )