پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آماده سازی آزمونه‌ها و روش آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات می باشد. الزامات مربوط به جا به جایی و شرایط دهی مواد آزمون قبل از قالب گیری، و نیز نمونه‌ها قبل از آزمون در این استاندارد شرح داده شده است.
روش‌ها و شرایط برای آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص موادی که این نمونه‌ها از آن‌ها ساخته می‌شوند، ارائه شده اند. خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات نیز تشریح شده است.
خواص از روش‌های آزمون کلی موجود در استاندارد 1998 :ISO 10350-1 انتخاب شده اند. این استاندارد برای روش‌های آزمون دیگری که استفاده گسترده با خاصی برای مواد قالب گیری و روزترانی دارند، کاربرد دارد.
به منظور بدست آوردن نتایج آزمون تجدید پذیروقابل مقایسه، استفاده از روش‌های تهیه و شرایط دهی ابعاد نمونه‌ها و روش‌های آزمون بیان شده در این استاندارد لازم است. مقادير تعیین شده ضرورت نباید با نتایج حاصل از به کار بردن نمونه‌هایی با ابعاد مختلف با آماده شده با استفاده از روش‌های متفاوت، یکسان باشند.