پلاستیک های سلولزی سخت -تعیین خواص تراکمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش برای اندازه گیری خواص تراکمی پلاستیک‌های سلولزی سخت، می‌باشد.
این استاندارد، برای موارد زیر، کاربرد دارد:
الف- فشار تراکمی و تغییر شکل نسبی متناظر
یا
ب- تنش تراکمی در ۱۰٪ درصد تغییر شکل نسبی
و
پ- در صورت تمایل، مدول تراکمی پلاستیک های سلولزی سخت