پلاستیک ها-اندازه گیری میزان ماه محلول در زایلن پلی پروپیلن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش برای اندازه گیری نسبت جرمی پلی پروپیلن هموپلیمر یا کوپلیمر محلول در زایلن C° ۲۵، می باشد.
مقدار مشخصی از نمونه خشک شده تحت شرایط رفلاکس در زایلن حل و سپس در شرایط کنترل شده، سرد می شود و سپس به منظور مطمئن شدن از کنترل کریستالیزاسیون بخش نامحلول، در دمای C°۲۵، باقی می ماند.
بخش محلول در زایلن، پس از تبخیر زایلن، با توزین باقی مانده به دست می آید.
سایر موادی که میزان حلالیت آن ها در زایلن شبیه پلی پروپیلن می باشد، مانند: افزودنی ها، می توانند در این اندازه گیری، تأثیر گذار باشند.