پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید و اوره ـ ملامین

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم بلوک داده ها برای نام گذاری آمیزه های پودر قالب گیری اوره - فرمالدهید و اوره املامین - فرمالدهید است .
1 - 2 انواع مختلف آمیزه های پودر قالب گیری اوره - فرمالدهید و اوره /ملامین - فرمالدهید توسط یک سیستم طبقه بندی از یکدیگر متمایز می شوند، این سیستم بر اساس اطلاعات نوع و مقدار پر کننده تقویت کننده، روش فرآورش مورد نظر، هر گونه خواص و یا هر گونه خواص بخصوصی که مشخصا به منظور نام گذاری استفاده می شود بنا شده است .
1 - 3 این استاندارد برای تمام آمیزه های پودر قالب گیری اوره-فرمالدهید و اوره /ملامین - فرمالدهید آماده برای استفاده معمولی به شکل پودر، گرانول یا مواد آسیایی کاربرد دارد .
1 - 4 مواد با نام گذاری یکسان الزاما عملکرد مشابه ای نشان نمی دهند. این استاندارد داده های مهندسی و عملکردی با داده های شرایط فرآورش را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای یک کاربرد ویژه و ایا روش فرآورش نیاز باشد را فراهم نمی کند. اگر چنین خواص اضافه ای مورد نیاز باشد ، باید مطابق با روش های آزمون تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۲-۱۰۷۳۲: سال ۱۳۸۷ تعیین شوند.
یادآوری یک - هرگاه احتیاج به مشخص شدن اطلاعات عمومی مورد نیاز پوشش داده شده توسط استاندارد ملی شماره ۱۰۷۳۲ - ۳ : سال ۱۳۸۷ باشد این مورد با استفاده از این سیستم بلوک داده ها امکان پذیر است .
یادآوری دو - برای اطمینان از این که حروف و اعداد نشانه بدون ابهام باقی بماند و برای پرهیز از اختلاط درون سیستم ، هر حرف و عدد نشانه برای استفاده در بلوک داده های شماره یک ، دو یا سه باید قبل از استفاده توسط کمیته های فنی متناظر مورد تصویب قرار گیرد .