پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید و اوره ـ ملامین -فرمالدهید

هدف از تدوین این استاندارد ملی تعیین روش های آماده سازی آزمونه ها و روش های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص آمیزه های پودر قالب گیری اوره فرمالدهید و اوره /ملامین - فرمالدهید است . الزامات حمل ونقل و تثبیت برای مواد تحت آزمون قبل از قالب گیری و برای آزمونه ها قبل از آزمون در این استاندارد داده شده است .روش ها و شرایط آماده سازی مواد تحت آزمون، روش های اندازه گیری خواص مواد سازنده آزمونه ها، خواص و روش آزمون های مناسب و مورد نیاز برای مشخص کردن آمیزه های پودر قالب گیری در این استاندارد آمده است .خواص از روش های آزمون عمومی در استاندارد 1- 10350 ISO انتخاب شده اند .
همچنین دیگر روش های آزمون با کاربرد فراوان یا با اهمیت خاص ، در این استاندارد ملی وجود دارد . به منظور کسب نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه لازم است از ابعاد ، روش های آماده سازی و تثبیت و روش های آزمون تعیین شده در این مورد استفاده کرد .
الزاما مقادير تعیین شده با استفاده از نمونه های با ابعاد مختلف با تهیه شده با استفاده از روش های متفاوت یکسان نخواهند بود.