پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری اوره -فرمالدهید و اوره ـ ملامین -فرمالدهید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آمیزه‌های پودر قالب گیری اوره - فرمالدهید و اوره /ملامین - فرمالدهید مورد استفاده در روش‌های قالب گیری فشاری و تزریقی است. دامنه کاربرد این استاندارد محدود به آن آمیزه‌هایی است که نسبت اجزای سازنده و خواص شان به طور واضحی متفاوت بوده و از لحاظ صنعتی و ایا اقتصادی دارای اهمیت باشند.
خواص مورد استفاده برای شناسایی آمیزه‌های قالب گیری، روش‌های آزمون و شرایط آزمون از استاندارد ملی شماره ۲-۱۰۷۳۲: سال ۱۳۸۷ گرفته می‌شوند.
آمیزه‌های قالب گیری بر اساس نسبت اجزای سازنده و خصوصیت شان تقسیم بندی می‌شوند. انواع مختلف با استفاده از سیستم تعریف شده در استاندارد ملی شماره ۱-۱۰۷۳۲: سال ۱۳۸۷ نام گذاری می‌شوند.