پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص آمیزه‌های پودر قالب گیری ملامین - فرمالدهید است. روش‌ها و شرایط آماده سازی مواد تحت آزمون، روش های اندازه گیری خواص مواد سازنده آزمونه‌ها، خواص و روش آزمون‌های مناسب و مورد نیاز برای مشخص کردن آمیزه‌های پودر قالب گیری دراین استاندارد آمده است. خواص از روش‌های آزمون عمومی در استاندارد 1-10350ISO انتخاب شده اند. همچنین دیگر روش‌های آزمون با کاربرد فراوان یا با اهمیت خاص، در این استاندارد ملی وجود دارد.
به منظور کسب نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه لازم است ازابعاد ، روش‌های آماده سازی و تثبیت و روش‌های آزمون تعیین شده در این مورد استفاده کرد .
الزاما مقادیر تعیین شده با استفاده ازنمونه های با ابعاد مختلف با تهیه شده با استفاده از روش‌های متفاوت یکسان نخواهند بود.